Kiểm tra kết nối iPv6 trực tuyến

Kiểm tra trang web cho giao thức iPv6

Kiểm tra kết nối ipv6 bằng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi sẽ cho phép bạn tìm hiểu xem trang web này có phù hợp với dòng kiểm tra cho proxy ipv6 hay không. Vì không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ kết nối proxy iPv6, dịch vụ này sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin này.

Bạn cần thêm trang web vào dòng và nhấp vào nút kiểm tra.
Và ngay lập tức kết quả sẽ được ban hành, trang web này có phù hợp với giao thức iPv6 không hay chỉ phù hợp với iPv4